20170302_141501

کتاب‌های دکتر گلسر

دکتر گلسر از خانواده درمانگرها و خانواده پژوهشگرهای پرتلاشی هستند که با ارائه نظریه انتخاب، تحول بزرگی در زمینه کاربردی کردن مفاهیم روانشناسی در حوزه‌های خانوادگی ایجاد کردند.

در ایران و بسیاری از کشورهای جهان موسسه و نماینده پژوهشی دارند؛ دکتر علی صاحبی شاگرد و نماینده ایشان در ایران هستند.

همگروهی‌های عزیز را به مطالعه کتاب‌های ایشان که متن روان و قابل درکی هم دارند، توصیه می‌کنم.

ازجمله:

ازدواج بدون شکست

مدارس بدون شکست

تئوری انتخاب